Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VDW DISTRIBUTORS B.V.

 

Artikel 1     Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

1.1 De hierna volgende schriftelijke bedingen gelden als de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VDW Distributors B.V. (hierna te noemen: de ‘Algemene Voorwaarden’). Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, leveringen door en overeenkomsten met VDW Distributors B.V.

(hierna te noemen: ‘VDW Distributors’) voor zover door VDW Distributors en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.

 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van VDW Distributors (hierna te noemen: de ‘Wederpartij’) mochten worden gebruikt of waarnaar door de Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen VDW Distributors slechts worden tegengeworpen indien en voor zover zij door VDW Distributors uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3 VDW Distributors is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. VDW Distributors zal de Wederpartij tijdig informeren over wijzigingen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de wijzigingen ingrijpend van aard zijn zal de Wederpartij, indien dit een consument is, het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden.

 

1.4       Onder ‘Product’ of ‘Producten’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan:

het product of de producten en aanverwante rechten zoals deze geleverd zullen worden door VDW Distributors aan de Wederpartij.

 

Artikel 2     Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van VDW Distributors zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 

2.2 Alle opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de Producten worden met zorg gedaan, doch garandeert VDW Distributors niet, dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen. Door VDW Distributors of door de leveranciers van VDW Distributors verstrekte catalogi, tekeningen, foto’s, internetafbeeldingen of andere afbeeldingen en/of omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten VDW Distributors niet tot levering overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

 

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan eventueel de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Wederpartij een bestelling van een Product plaatst bij VDW Distributors, dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat VDW Distributors de bestelling van het Product accepteert.

 

2.4 VDW Distributors kan onderzoek (laten) doen naar de kredietwaardigheid van de Wederpartij alsmede naar al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien VDW Distributors op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

2.5 Ingeval VDW Distributors het Product niet terstond of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij, onder vermelding van de termijn waarin zij verwacht het Product te kunnen leveren.

 

Artikel 3     Prijs

 

3.1 Indien VDW Distributors bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde koopprijs overeenkomt en de kostprijs van het Product na het sluiten van de overeenkomst stijgt, is VDW Distributors gerechtigd om de koopprijs van het Product te verhogen. Dit geldt ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

 

3.2 Indien de prijsstijging meer bedraagt dan 33,33% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij VDW Distributors alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen koopprijs uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op VDW Distributors rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4     Betaling

 

4.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen de door Partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum.

 

4.2. VDW Distributors kan de Wederpartij verzoeken de koopprijs van het Product geheel of gedeeltelijk vooruit te betalen. In dit geval kan de Wederpartij geen en-

kel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

4.3 De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VDW Distributors te melden.

 

4.4 Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.5 Betalingen door de Wederpartij strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

4.6 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 

4.7 Indien de Wederpartij met de betaling jegens VDW Distributors in gebreke is, heeft VDW Distributors het recht de verdere uitvoering van alle tussen Partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied.

 

4.8 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien VDW Distributors echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

4.9 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

 

Artikel 5  Levering en uitvoering

5.1 VDW Distributors zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

5.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan VDW Distributors kenbaar heeft gemaakt.

5.3 Een door VDW Distributors opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking. VDW Distributors is, ook bij een overeengekomen termijn, pas in verzuim nadat de Wederpartij hem in gebreke heeft gesteld.

5.4 In beginsel worden de Producten door de Wederpartij opgehaald bij VDW Distributors. Indien de Wederpartij de keuze maakt om het Product te laten verzenden, dan is vanaf het moment dat het Product wordt verzonden door VDW Distributors, de verzending van het Product voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij anders overeengekomen. Ook indien VDW Distributors voor het transport zorgdraagt, blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die verband houdt met het vervoer.

5.5 Producten die VDW Distributors in opdracht van de Wederpartij worden verstuurd, worden door VDW Distributors binnen twee werkdagen na binnenkomst van de betaling aangeboden bij de vervoerder. VDW Distributors is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vertraging die ontstaat tijdens het vervoer van artikelen door TNT-post of bodedienst. Voor de verzending worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 6 Retournering

 

6.1 Door VDW Distributors geleverde en door de Wederpartij in ontvangst genomen Producten mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van VDW Distributors en onder de door VDW Distributors te stellen voorwaarden aan VDW Distributors worden geretourneerd.

 

6.2 VDW Distributors heeft het recht de Producten, die ter beoordeling of voor een reparatie aan haar zijn toegezonden en die na verloop van drie (3) maanden na de beoordeling door VDW Distributors niet door de Wederpartij zijn teruggenomen of waarvoor VDW Distributors van de Wederpartij geen opdracht tot reparatie heeft ontvangen, aan derden te verkopen en de opbrengst daarvan na aftrek van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden met de Wederpartij te verrekenen.

 

6.3 De kosten van retournering van de door VDW Distributors aan de Wederpartij geleverde Producten, komen ten laste van de Wederpartij, met uitzondering van retournering van Producten, waarvan is komen vast te staan dat zij een tekortkoming bezitten, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van VDW Distributors komen. De kosten van de (de)montage van aan de Wederpartij geleverde Producten komen steeds voor rekening van VDW Distributors.

 

 

Artikel 7 Recht van reclame

 

7.1 De Wederpartij is onmiddellijk na ontvangst van de geleverde Producten gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan VDW Distributors te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VDW Distributors in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient VDW Distributors in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

7.2 Een tijdige reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van de Wederpartij ten aanzien van die en andere aflevering(en) niet op, noch geeft zulks de Wederpartij recht op verrekening.

 

7.3 Indien van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

7.4 Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VDW Distributors het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van VDW Distributors, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om het vervangen Product aan VDW Distributors te retourneren en de eigendom daarover aan VDW Distributors te verschaffen, tenzij VDW Distributors anders aangeeft.

 

Artikel 8     Eigendomsvoorbehoud

 

8.1  VDW Distributors behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de Wederpartij geleverde Producten, totdat haar vorderingen op de Wederpartij ter zake de betaling van die Producten zijn voldaan.

 

8.2     De Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, mogen niet worden verkocht of verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

 

8.3 Indien de Wederpartij uit de geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak die VDW Distributors voor zichzelf doet vormen en houdt de Wederpartij deze voor VDW Distributors, totdat aan alle in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen is voldaan.

 

8.4 Indien beslag wordt gelegd op een Product, welke onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, dan dient de Wederpartij VDW Distributors hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

8.5 De Wederpartij verplicht zich hierbij tegenover VDW Distributors om de Producten tegen de risico´s van tenietgaan en beschadiging, in welke vorm dan ook, te verzekeren en tot en met het moment van betaling verzekerd te houden. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is VDW Distributors gerechtigd tot deze penningen. Indien nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens VDW Distributors bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

8.6 VDW Distributors is hierbij door de Wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (doen) nemen, zonder enige rechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.

 

Artikel 9     Garantie

 

9.1 De door VDW Distributors te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

 

9.2 VDW Distributors staat in voor de kwaliteit, de samenstelling, de eigenschappen en de afwezigheid van gebreken van de door haar geleverde Producten gedurende een termijn van 1 (één) jaar, ingaande op de datum van levering door VDW Distributors aan de Wederpartij. Indien de door VDW Distributors verstrekte garantie een Product betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de termijn, die door de producent van het Product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

 

9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden. Ook komt iedere vorm van garantie te vervallen indien de Wederpartij of derden aan het Product wijzigingen hebben aangebracht of  hebben geprobeerd aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere wijze dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VDW Distributors geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

10.1 Indien VDW Distributors aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

10.2 VDW Distributors is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat VDW Distributors is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

10.3 Indien VDW Distributors aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VDW Distributors beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van het Product, en indien de aansprakelijkheid een deel van de order betreft tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

10.4 De aansprakelijkheid van VDW Distributors is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar.

 

10.5 VDW Distributors is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe wordt verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VDW Distributors aan de overeenkomst te laten beantwoorden, indien deze aan VDW Distributors toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

 

10.6 VDW Distributors is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade van de Wederpartij of derden (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van zaken of winst, verlies van data of gereedschap), geleden en ontstaan door het gebruik van de Producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van VDW Distributors. In het bijzonder is VDW Distributors niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van of toe te rekenen is aan enig handelen van de Wederpartij, zijn personeel of derden. Tevens aanvaardt VDW Distributors  geen enkele aansprakelijkheid in het geval dat de Wederpartij, zijn personeel of derden wijzigingen of reparaties hebben verricht ten aanzien van de Producten of indien zij de Producten hebben gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze geschikt zijn zoals volgt uit de betreffende gebruikershandleiding.

 

 

 

Artikel 11 Overmacht

 

11.1 Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van de wil van VDW Distributors onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkades, oproer/rellen, terrorisme, ongevallen, brand, bovenmatig ziekteverzuim, stagnatie, uitval van de website of andere technische storingen bij VDW Distributors, haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport, vertraagde levering van bestelde materialen of onderdelen, maatregelen van overheidsinstanties en het intrekken van één of meer van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

11.2 VDW Distributors kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

11.3 Indien VDW Distributors ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is VDW Distributors gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12  Opschorting, ontbinding en beëindiging

 

12.1 VDW Distributors is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst VDW Distributors ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van VDW Distributors kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van VDW Distributors kan worden gevergd.

 

 • Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is VDW Distributors gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van VDW Distributors op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien VDW Distributors de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 • Indien VDW Distributors tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

 • In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het VDW Distributors vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of de order te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van VDW Distributors  op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 • Indien de Wederpartij de bestelling van een Product geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 13 Vrijwaring

 

De Wederpartij vrijwaart VDW Distributors, haar personeel, dan wel door of vanwege haar te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdend met van VDW Distributors afkomstige Producten.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten, merken en handelsnamen

 

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de Producten en de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VDW Distributors of haar licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

 

14.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van VDW Distributors openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.

 

14.3 De Wederpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling door de Wederpartij aan VDW Distributors van materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of enige andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking of installatie. De Wederpartij vrijwaart VDW Distributors tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 15 Privacy en gegevensbescherming

 

15.1 De Wederpartij geeft, door het aangaan van een overeenkomst, toestemming aan VDW Distributors haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van VDW Distributors. Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor VDW Distributors en worden niet aan derden verstrekt, tenzij VDW Distributors hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

15.2 Voor zover VDW Distributors de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij verwerkt, doet VDW Distributors dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de wet.

 

Artikel 16 Conversiebepaling

 

Indien één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden dan wel van de overeenkomst tussen Partijen nietig is, wordt zij geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

Artikel 17 Forumkeuze

 

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

17.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.